Twój koszyk:
00 przedmiot
Suma : 0.00 zł
Zamknij Koszyk
Zamknij Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Produkt aktualizuj
podsumowanie

Wybierz kategorię:

ZAŁĄCZNIK 4 DO POLITYKI

Obowiązek informacyjny do zamieszczenia na stronie www

 

 

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

 1. Co to są dane osobowe?

 

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. SKP zbierał i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością oraz działań marketingowych.

 

 1. Dane, które przetwarzamy

 

Przetwarzamy Państwa następujące dane:

 

[imię i nazwisko]

[adres zamieszkania/korespondencyjny]

[numer kontaktowy]

[adres email]

[adres IP]

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

 

Administratorem danych jest SKP sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, Al. Lotników Polskich 134 (21-040) (dalej jako „Administrator”)

 

SKP w Pink Birds wyznaczył pracownika pełniącego funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Danych z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

kierując korespondencję na adres:

 •  

poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: [●]

oraz kontakt telefoniczny: [●]

 

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [●] lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:

przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,

dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

 

 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

 

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT)

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

 

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Administrator, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 

 1. Jak długo SKP będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

•      w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

•      w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

•      w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

•      do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Administratora dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci sklepu, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Administratora). Administrator przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.